รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 08 เมษายน 2564
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 การจ่ายเงินปันผล และแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม (เพิ่มกรรมการ และแก้ไขบำเหน็จกรรมการ)
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 การจ่ายเงินปันผล และแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม
การขายเงินลงทุนทั้งหมดใน BH
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
การขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (เพิ่มเอกสารแนบ)