รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แบบแจ้งชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย
หุ้นเพิ่มทุนของ BDMS เริ่มซื้อขายวันที่ 13 กันยายน 2562
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
แจ้งการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
หุ้นเพิ่มทุนของ BDMS เริ่มซื้อขายวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)