รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

การลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน)
แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
งบการเงินรายปี 2009-แก้ไขหัวกระดาษ
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 บนเวปไซด์
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับปี 2552
งบการเงินรายปี 2009
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล
แจ้งมติลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2552
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 3 (F45-3)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2009
แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2009