รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F 53-5)
แจ้งการดำเนินการแล้วเสร็จของการเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
แจ้งการเพิ่มเติมจำนวนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมฯบนเว็บไซต์ของบริษัท
งบการเงินรายปี 2553 (แก้ไขหมายเหตุ 35.2)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2554
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เรื่อง การเข้าร่วมกิจการกับบริษัท เฮทล์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
งบการเงินรายปี 2553
แจ้งแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มใน BH
การลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน ส่วนที่ 3
รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน ส่วนที่ 2
รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน ส่วนที่ 1