รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
หุ้นเพิ่มทุนของ BGH เริ่มซื้อขายวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553
รายงานการใช้สิทธิการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2553
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3-2553
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2553
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2553
การได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่
แจ้งปรับโครงสร้างธุรกิจกลุ่มบริษัท/ เพิ่มทุนบริษัทย่อย
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2010
แจ้งมติเรื่องการจัดตั้งบริษัทย่อย
แจ้งการเสียชีวิตของกรรมการ
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2010