รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2554
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เรื่อง การเข้าร่วมกิจการกับบริษัท เฮทล์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
งบการเงินรายปี 2553
แจ้งแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มใน BH
การลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน ส่วนที่ 3
รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน ส่วนที่ 2
รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน ส่วนที่ 1
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 บนเว็บไซต์ของบริษัท
แจ้งแก้ไขจำนวนหุ้นของบริษัท เปาโลเมดิค จำกัด ที่บริษัทจะรับโอน
การกำหนดราคารับโอนกิจการทั้งหมดของเครือร.พ.พญาไท และเครือ ร.พ. เปาโล เมโมเรียล
แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
การเข้าร่วมกิจการระหว่างบริษัท กับ บมจ. เฮลท์ เน็ตเวิร์ค (หุ้น PYT และหุ้น ร.พ.เปาโล)
สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน PYT/ร.พ. เปาโล