รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3-2553
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2553
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2553
การได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่
แจ้งปรับโครงสร้างธุรกิจกลุ่มบริษัท/ เพิ่มทุนบริษัทย่อย
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2010
แจ้งมติเรื่องการจัดตั้งบริษัทย่อย
แจ้งการเสียชีวิตของกรรมการ
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2010
การลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน)
แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
งบการเงินรายปี 2009-แก้ไขหัวกระดาษ