รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2010
แจ้งมติเรื่องการจัดตั้งบริษัทย่อย
แจ้งการเสียชีวิตของกรรมการ
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2010
การลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน)
แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
งบการเงินรายปี 2009-แก้ไขหัวกระดาษ
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 บนเวปไซด์
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับปี 2552
งบการเงินรายปี 2009
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล
แจ้งมติลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553