รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
แบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) (เพิ่มเติม)
การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 เมษายน 2554
แจ้งการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ (แบบ 247-4)
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 5 เมษายน 2554
แจ้งการยื่นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) แก้ไข Template
แจ้งการยื่นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3)
หุ้นเพิ่มทุนของ BGH เริ่มซื้อขายวันที่ 7 เมษายน 2554
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F 53-5)
แจ้งการดำเนินการแล้วเสร็จของการเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
แจ้งการเพิ่มเติมจำนวนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมฯบนเว็บไซต์ของบริษัท
งบการเงินรายปี 2553 (แก้ไขหมายเหตุ 35.2)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ