รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 2/2554
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
รายงานกรณีผู้ถือหุ้นจำนวน 5 ราย ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
การต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบ และ ลงทุนในบริษัท อุดรพัฒนา 1994 จำกัด
หุ้นเพิ่มทุนของ BGH เริ่มซื้อขายวันที่ 4 กรกฎาคม 2554
รายงานการใช้สิทธิการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2554
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์
นำส่งแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 256-2)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
แบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (แบบ247-6-ข)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2554
แจ้งเตือนระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) สามารถตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2554