รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

การลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
แบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นของ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
แจ้งการขยายระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ PYT โดย บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
งบการเงินรายปี 2554
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555
แบบคำแสนอซื้อหลักทรัพย์ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด(มหาชน) โดยบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์ PYT โดยสมัครใจ
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 3/2554
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 2/2554
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554