รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แบบคำแสนอซื้อหลักทรัพย์ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด(มหาชน) โดยบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์ PYT โดยสมัครใจ
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 3/2554
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 2/2554
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
รายงานกรณีผู้ถือหุ้นจำนวน 5 ราย ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
การต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบ และ ลงทุนในบริษัท อุดรพัฒนา 1994 จำกัด
หุ้นเพิ่มทุนของ BGH เริ่มซื้อขายวันที่ 4 กรกฎาคม 2554
รายงานการใช้สิทธิการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2554
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์
นำส่งแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 256-2)