รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
การลงทุนในบริษัทย่อย
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยอื่น
การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 บนเว็บไซต์