รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อย (ข้อมูลเพิ่มเติม)
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อย
แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 (แก้ไข Template)
แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล
การจัดตั้งบริษัทย่อย
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
งบการเงินรายปี 2558
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558