รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งกรรมการตรวจสอบลาออก
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่
ความคืบหน้าคดียุติโครงการไลฟ์ พริวิเลจคลับ
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ
แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)