รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559 (แก้ไข)
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
การจัดตั้งบริษัทย่อย (แจ้งชื่อบริษัท)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อย (ข้อมูลเพิ่มเติม)
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อย
แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 (แก้ไข Template)
แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท