รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
การขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมบางส่วน
แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (แก้ไข template)
แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และจ่ายเงินปันผล (เพิ่มเติมข้อมูล)
F53-4 แบบรายงานการเพิ่มทุน
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และจ่ายเงินปันผล
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
แจ้งความคืบหน้ารายการซื้อทรัพย์สินโครงการ ปาร์คนายเลิศ
การรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เมโยโพลีคลีนิค จำกัด