รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ
หุ้นเพิ่มทุนของ BDMS เริ่มซื้อขายวันที่ 6 มิถุนายน 2561
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
แจ้งการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 บนเว็บไซต์
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคลของบริษัทย่อย
แต่งตั้งกรรมการอิสระ
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
การจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (แก้ไข)
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
การจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561