รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ
แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
การขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมบางส่วน
แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (แก้ไข template)