รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกการประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2563 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบบนเว็บไซต์
การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BH โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข การลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป จ่ายเงินปันผลและกำหนด AGM 2563 (เพิ่มTemplate)
การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BH โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข การลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป จ่ายเงินปันผลและกำหนด AGM 2563 -แก้ Template
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BH โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข การลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จ่ายเงินปันผลและกำหนด AGM 2563
แบบแจ้งชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563