ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับหุ้นกู้

นโยบายการจัดหาเงิน

อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน
 • รักษาระดับอัตราส่วนนโยบายทางการเงินไว้ที่
  • อัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA ไม่เกิน 2.5x
  • อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 1.0x
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 • ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการขยายธุรกิจและความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทในแต่ละปีด้วย โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แหล่งเงินทุน
 • บริษัทมีการบริหารสภาพคล่องแบบรวมศูนย์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายทางการเงิน
 • บริษัทบริหารสภาพคล่องในภาพรวมของกลุ่มบริษัท โดยใช้ระบบ Cash Pooling เพื่อบริหารต้นทุนทางการเงิน และระดับเงินกู้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริษัทมีความยืดหยุ่นในการจัดหาเงินทุน โดยมีวงเงินสินเชื่อระยะสั้นกับธนาคารพาณิชย์ จำนวนประมาณ 10,000 ล้านบาท
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
 • รักษาสัดส่วนอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในระดับที่เหมาะสม ปัจจุบัน
 • บริษัทมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่ออัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวที่ ร้อยละ 85 ต่อร้อยละ 15
ความเสี่ยงจากความผันผวน ของอัตราแลปเปลี่ยน
 • บริษัทบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยการกู้ยืมเป็นสกุลเงินบาท หรือใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

สำหรับข้อมูลล่าสุดของข้อมูลสำคัญทางการเงิน คลิกที่นี่