ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับหุ้นกู้

ข้อมูลตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

หุ้นกู้ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่มีประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้ 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย 4,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 4,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้ 14 มีนาคม 2556
วันครบกำหนดไถ่ถอน 14 มีนาคม 2566
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.63 ต่อปี
วันชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุกๆวันที่ 14 มีนาคม และ 14 กันยายน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ AA+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

หุ้นกู้ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่มีประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้ 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย 1,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 1,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้ 10 พฤษภาคม 2556
วันครบกำหนดไถ่ถอน 10 พฤษภาคม 2566
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.39 ต่อปี
วันชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุกๆ วันที่ 10 พฤษภาคม และ 10 พฤศจิกายน
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

หุ้นกู้ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่มีประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้ 7 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

1,500,000,000 บาท

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 1,500,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้ 8 กุมภาพันธ์ 2560
วันครบกำหนดไถ่ถอน 8 กุมภาพันธ์ 2567
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.46 ต่อปี
วันชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุกๆวันที่ 8 กุมภาพันธ์ และ 8 สิงหาคม
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ AA+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

หุ้นกู้ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่มีประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้ 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย 2,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 2,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้ 25 มิถุนายน 2558
วันครบกำหนดไถ่ถอน 25 มิถุนายน 2568
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.95 ต่อปี
วันชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุกๆวันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ AA+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

หุ้นกู้ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่มีประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้ 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย 3,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 3,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้ 24 มิถุนายน 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน 24 มิถุนายน 2569
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.99 ต่อปี
วันชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุกๆวันที่ 24 มิถุนายน และ 24 ธันวาคม
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ AA+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนตราสารหนี้