ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสถิติการรักษาพยาบาล

รายได้แบ่งตามประเภทผู้เข้ารับบริการ

หน่วย : %

จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน

จำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน

อัตราการครองเตียง

รายได้แบ่งตามประเภทผู้เข้ารับบริการ

หน่วย : %

จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน

จำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน

อัตราการครองเตียง