ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการดำเนินงานรวม

หน่วย: ล้านบาท

EBITDA

หน่วย: ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น

หน่วย: บาทต่อหุ้น

หนี้สินสุทธิต่อทุน

หน่วย : เท่า

อัตราการจ่ายเงินปันผล

หน่วย: %

Remark
: กำไรต่อหุ้นที่แสดงข้างต้นปรับเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท จากมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.10 บาท
: ปี 2562 เป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลจากที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เสนอจ่ายเงินปันผลที่อัตรา 0.55 บาทต่อหุ้น

รายได้จากการดำเนินงานรวม

หน่วย: ล้านบาท

  2557* 2558* 2559* 2560 2561* 2562
Q1 14,023 15,748 17,297 17,395 19,789 20,770
Q2 13,191 14,853 15,678 17,144 18,457 19,637
Q3 14,388 16,203 18,203 19,498 20,343 21,887
Q4 15,005 16,829 17,666 18,734 19,700 21,480

* มีการปรับปรุงรายการ

หมายเหตุ: รายได้ค่ารักษาพยาบาล + รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและอาหาร + รายได้อื่น

EBITDA

หน่วย: ล้านบาท

  2557* 2558* 2559* 2560 2561 2562
Q1 3,464 3,871 4,077 3,790 4,933 4,344
Q2 2,711 2,949 3,058 3,366 3,860 3,892
Q3 3,299 3,497 3,926 4,422 4,820 5,089
Q4 3,299 3,903 3,665 3,898 3,562 4,478

* มีการปรับปรุงรายการ

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

  2557* 2558* 2559* 2560 2561 2562
Q1 2,075 2,289 2,406 1,974 2,919 8,439
Q2 1,501 1,491 1,669 3,791 2,043 1,865
Q3 1,928 2,087 2,334 2,417 2,879 2,890
Q4 1,890 2,153 1,977 2,035 1,350 2,323

* มีการปรับปรุงรายการ

หมายเหตุ: กำไรสุทธิใน 1Q62 รวมกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)