ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการดำเนินงานรวม

หน่วย: ล้านบาท

EBITDA

หน่วย: ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น

หน่วย: บาทต่อหุ้น

หนี้สินสุทธิต่อทุน

หน่วย : เท่า

อัตราการจ่ายเงินปันผล

หน่วย: %

หมายเหตุ:
ปี 2563 เป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลจากที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เสนอจ่ายเงินปันผลที่อัตรา 0.55 บาทต่อหุ้น

รายได้จากการดำเนินงานรวม

หน่วย: ล้านบาท

  2560 2561* 2562 2563 2564 2565
Q1 17,395 19,789 20,770 20,003 16,281 23,159
Q2 17,144 18,457 19,637 13,977 17,397 21,981
Q3 19,498 20,343 21,887 16,976 20,158  
Q4 18,734 19,700 21,480 18,101 21,878  

* มีการปรับปรุงรายการ

หมายเหตุ: รายได้ค่ารักษาพยาบาล + รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและอาหาร + รายได้อื่น

EBITDA

หน่วย: ล้านบาท

  2560 2561* 2562 2563 2564 2565
Q1 3,790 4,933 4,344 4,790 3,527 6,173
Q2 3,366 3,860 3,892 2,587 3,681 5,120
Q3 4,422 4,820 5,089 4,149 5,118  
Q4 3,898 3,562 4,478 3,412 5,218  

* มีการปรับปรุงรายการ

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

  2560 2561* 2562 2563 2564 2565
Q1 1,974 2,919 8,439 2,568 1,339 3,443
Q2 3,791 2,043 1,865 458 1,452 2,664
Q3 2,417 2,879 2,890 1,801 2,509  
Q4 2,035 1,350 2,323 2,388 2,636  

* มีการปรับปรุงรายการ

หมายเหตุ:
กำไรสุทธิใน 1Q62 รวมกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
กำไรสุทธิใน 4Q63 รวมกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)