ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการดำเนินงานรวม

หน่วย: ล้านบาท

EBITDA

หน่วย: ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น

หน่วย: บาทต่อหุ้น

หนี้สินสุทธิต่อทุน

หน่วย : เท่า

อัตราการจ่ายเงินปันผล

หน่วย: %

Remark
: กำไรต่อหุ้นที่แสดงข้างต้นปรับเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท จากมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.10 บาท
: ปี 2563 เป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลจากที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เสนอจ่ายเงินปันผลที่อัตรา 0.55 บาทต่อหุ้น

รายได้จากการดำเนินงานรวม

หน่วย: ล้านบาท

  2559* 2560 2561* 2562 2563 2564
Q1 17,297 17,395 19,789 20,770 20,003 16,281
Q2 15,678 17,144 18,457 19,637 13,977 17,397
Q3 18,203 19,498 20,343 21,887 16,976 -
Q4 17,666 18,734 19,700 21,480 18,101 -

* มีการปรับปรุงรายการ

หมายเหตุ: รายได้ค่ารักษาพยาบาล + รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและอาหาร + รายได้อื่น

EBITDA

หน่วย: ล้านบาท

  2559* 2560 2561* 2562 2563 2564
Q1 4,077 3,790 4,933 4,344 4,790 3,527
Q2 3,058 3,366 3,860 3,892 2,587 3,681
Q3 3,926 4,422 4,820 5,089 4,149 -
Q4 3,665 3,898 3,562 4,478 3,412 -

* มีการปรับปรุงรายการ

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

  2559* 2560 2561* 2562 2563 2564
Q1 2,406 1,974 2,919 8,439 2,568 1,339
Q2 1,669 3,791 2,043 1,865 458 1,452
Q3 2,334 2,417 2,879 2,890 1,801 -
Q4 1,977 2,035 1,350 2,323 2,388 -

* มีการปรับปรุงรายการ

หมายเหตุ: กำไรสุทธิใน 1Q62 รวมกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)