ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการดำเนินงานรวม

หน่วย: ล้านบาท

EBITDA

หน่วย: ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น

หน่วย: บาทต่อหุ้น

หนี้สินสุทธิต่อทุน

หน่วย : เท่า

อัตราการจ่ายเงินปันผล

หน่วย: %

หมายเหตุ:
ปี 2563 เป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลจากที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เสนอจ่ายเงินปันผลที่อัตรา 0.55 บาทต่อหุ้น

รายได้จากการดำเนินงานรวม

หน่วย: ล้านบาท

  2560 2561* 2562 2563 2564 2565
Q1 17,395 19,789 20,770 20,003 16,281 23,159
Q2 17,144 18,457 19,637 13,977 17,397 21,981
Q3 19,498 20,343 21,887 16,976 20,158 23,985
Q4 18,734 19,700 21,480 18,101 21,878  

* มีการปรับปรุงรายการ

หมายเหตุ: รายได้ค่ารักษาพยาบาล + รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและอาหาร + รายได้อื่น

EBITDA

หน่วย: ล้านบาท

  2560 2561* 2562 2563 2564 2565
Q1 3,790 4,933 4,344 4,790 3,527 6,173
Q2 3,366 3,860 3,892 2,587 3,681 5,120
Q3 4,422 4,820 5,089 4,149 5,118 5,999
Q4 3,898 3,562 4,478 3,412 5,218  

* มีการปรับปรุงรายการ

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

  2560 2561* 2562 2563 2564 2565
Q1 1,974 2,919 8,439 2,568 1,339 3,443
Q2 3,791 2,043 1,865 458 1,452 2,664
Q3 2,417 2,879 2,890 1,801 2,509 3,386
Q4 2,035 1,350 2,323 2,388 2,636  

* มีการปรับปรุงรายการ

หมายเหตุ:
กำไรสุทธิใน 1Q62 รวมกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
กำไรสุทธิใน 4Q63 รวมกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)