ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการดำเนินงานรวม

หน่วย: ล้านบาท

EBITDA

หน่วย: ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น

หน่วย: บาทต่อหุ้น

หนี้สินสุทธิต่อทุน

หน่วย : เท่า

อัตราการจ่ายเงินปันผล

หน่วย: %

Remark
: กำไรต่อหุ้นที่แสดงข้างต้นปรับเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท จากมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.10 บาท
: ปี 2562 เป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลจากที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เสนอจ่ายเงินปันผลที่อัตรา 0.55 บาทต่อหุ้น

รายได้จากการดำเนินงานรวม

หน่วย: ล้านบาท

  2558* 2559* 2560 2561* 2562 2563
Q1 15,748 17,297 17,395 19,789 20,770 20,003
Q2 14,853 15,678 17,144 18,457 19,637 13,977
Q3 16,203 18,203 19,498 20,343 21,887
Q4 16,829 17,666 18,734 19,700 21,480

* มีการปรับปรุงรายการ

หมายเหตุ: รายได้ค่ารักษาพยาบาล + รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและอาหาร + รายได้อื่น

EBITDA

หน่วย: ล้านบาท

  2558* 2559* 2560 2561 2562 2563
Q1 3,871 4,077 3,790 4,933 4,344 4,790
Q2 2,949 3,058 3,366 3,860 3,892 2,587
Q3 3,497 3,926 4,422 4,820 5,089
Q4 3,903 3,665 3,898 3,562 4,478

* มีการปรับปรุงรายการ

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

  2558* 2559* 2560 2561 2562 2563
Q1 2,289 2,406 1,974 2,919 8,439 2,568
Q2 1,491 1,669 3,791 2,043 1,865 458
Q3 2,087 2,334 2,417 2,879 2,890
Q4 2,153 1,977 2,035 1,350 2,323

* มีการปรับปรุงรายการ

หมายเหตุ: กำไรสุทธิใน 1Q62 รวมกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)