ถาม - ตอบ

ถาม - ตอบ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างเป็นรูปธรรม โดย “บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการขยายธุรกิจและความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทในแต่ละปีด้วยโดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น” ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งสามารถอนุมัติจ่ายได้โดยคณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีและมีสภาพคล่องเพียงพอ

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆได้http://www.bangkokhospital.comภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 4 และชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-229-2888 โทรสาร 02-359-1662
TSD Call center: 02-229-2888
Website: http://www.tsd.co.th

คำตอบของคำถามในข้อ 4-10 เป็นคำตอบสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีใบหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหุ้นกับบริษัทหลักทรัพย์ (Scripless) ท่านสามารถดำเนินการโดยแจ้งกับบริษัทหลักทรัพย์นั้นโดยตรง

ท่านสามารถเปลี่ยนใบหุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นใบหุ้นมูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท ได้ที่บจก.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ โดยยื่นเอกสาร ดังนี้

 1. แบบคำขอออกใบหุ้นฉบับใหม่ พร้อมลงชื่อผู้ถือหุ้น
 2. ใบหุ้นเดิมที่มีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท
 3. สำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. หนังสือรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประชาชนที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร (กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประชาชนฉบับจริง หรือประสงค์ยื่นเอกสารต่อ บจก.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ทางไปรษณีย์)

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.tsd.co.th/en/download/service_form.html

ท่านสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นได้กับบจก.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ โทร. 02-229-2888

ในการโอนหุ้น ผู้รับโอนหุ้นต้องติดต่อบจก.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เพื่อกรอกแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหุ้น (TSD-101) พร้อมแนบใบหุ้นที่มีการสลักหลังลงนามทั้งผู้โอนและผู้รับโอน และแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของผู้โอนและผู้รับโอนพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร หรือหนังสือรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประชาชนที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ ของผู้โอนและผู้รับโอน

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.tsd.co.th/th/download/service_form.html

ท่านต้องติดต่อบจก.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เพื่อกรอกแบบคำขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ (TSD-102) และยื่นหลักฐานดังนี้

 1. เอกสารแจ้งความที่สถานีตำรวจ ระบุชื่อผู้ถือหุ้น เลขที่ใบหุ้น และจำนวนหุ้น ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวสามารถสอบถามได้ที่ บจก.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
 3. หนังสือรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประชาชนที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.tsd.co.th/en/download/service_form.html

ทายาทจะต้องยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อจัดตั้งผู้จัดการมรดก เมื่อศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้วให้ติดต่อบจก.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เพื่อยื่นหลักฐานดังนี้

 1. กรอกแบบคำขอจัดการหลักทรัพย์มรดก (TSD-103) พร้อมลงชื่อผู้จัดการมรดก
 2. สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้จัดการมรดกทุกหน้า
 3. สำเนาใบมรณะบัตร ผู้จัดการมรดกลงนามรับรองความถูกต้อง
 4. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
 5. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับโอน พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
 6. หนังสือรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประชาชนที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ ของผู้จัดการมรดกและผู้รับโอน
 7. ใบหุ้นฉบับจริง โดยผู้จัดการมรดกลงนามในช่องผู้โอน และผู้รับโอนลงนามในช่องผู้รับโอน

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.tsd.co.th/en/download/service_form.html

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล ที่อยู่ กับบจก.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ โดยกรอกแบบฟอร์มคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น (TSD-301) ทั้งนี้ ท่านจะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง (กรณีแก้ไข คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล โปรดแนบใบหุ้นฉบับจริง สำเนาหลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เช่น ใบสำคัญการสมรส หรือหนังสือรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประชาชนที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ)

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.tsd.co.th/en/download/service_form.html

ท่านต้องติดต่อบจก.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เพื่อกรอกใบสมัครบริการจ่ายเงินปันผลฯ (TSD-202) พร้อมลงชื่อผู้ถือหุ้น พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีที่ปรากฎชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ถือหุ้นเท่านั้น

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.tsd.co.th/en/download/service_form.html