ข้อมูลทางการเงิน

คำอธิบายของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายของฝ่ายจัดการ
PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565