ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงิน

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564
PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564
รายงานผู้สอบบัญชี
งบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564
PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564
รายงานผู้สอบบัญชี
งบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564
PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564
รายงานผู้สอบบัญชี
งบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน