การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการเป็นตัวกำหนดโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีเป้าหมาย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมกับการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียรายอื่น ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัททุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อช่วยกำกับดูแลและกลั่นกรองงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการติดตามผล ทบทวน และแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่มีอยู่ให้ทันสมัยเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนแนวปฏิบัติระดับสากลที่ถือกันว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ทบทวนอนุมัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการได้เน้นย้ำการกำกับดูแลกิจการด้วยการรวมนโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ การจัดตั้งระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบให้เพียงพอ โดยมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบให้ร่างแผนการดำเนินการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรปฏิบัติตามนโยบายทั้งหมด นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ดูแลฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้นโยบายเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทมีความโปร่งใส มีจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด

เอกสาร
PDF
1. ข้อบังคับ
2. จรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน
3. นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท
4. นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
5. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
6. นโยบายสิทธิมนุษยชน
7. นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์
8. หนังสือบริคณห์สนธิ
9. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
10. นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
11. นโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
12. นโยบายด้านภาษี
13. นโยบายสิ่งแวดล้อม
14. นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
15. นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์