การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการเป็นตัวกำหนดโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมกับการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียรายอื่น ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

คณะกรรมการ มีบทบาทสำคัญหลายประการหนึ่งในบทบาทดังกล่าว คือ การดูแลการกำกับกิจการ โดยได้มอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหาร ปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และเป็นไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้ติดตามกฎระเบียบใหม่ๆ ที่ประกาศใช้และปรับแนวปฏิบัติของบริษัทให้เข้ากับกฎระเบียบดังกล่าว

เอกสาร
PDF
1. ข้อบังคับ
2. จรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน
3. นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท
4. นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
5. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
6. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
7. นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์
8. หนังสือบริคณห์สนธิ
9. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
10. นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
11. นโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
12. นโยบายด้านภาษี
13. นโยบายสิ่งแวดล้อม
14. นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
15. นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์