ภาพรวม BDMS

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ "BDMS"
ซึ่งเป็นชื่อย่อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
โรงพยาบาลในเครือ

50+ แห่ง

ในประเทศไทย
และประเทศกัมพูชา
บริษัทมุ่งไปสู่

การเป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจร

ทั้งการป้องกัน การรักษาและการฟื้นฟู
บริษัทมุ่งมั่น

ในการเป็นเครือข่ายชั้นนำทางการแพทย์

ที่ได้รับการยอมรับ

ในระดับมาตรฐานสากล
วิดีโอกิจกรรมทางสังคม
วิดีโอกิจกรรมทางสังคม
วิดีโอบริษัท
Moving Forward
ศูนย์วิจัยสุขภาพบีดีเอ็มเอส
Happy Health by BDMS EP39 เคล็ดลับห่างไกล ซึมเศร้า