การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย
ดาวน์โหลด
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
3. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
4. หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัท
5. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
6. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
8. แบบหนังสือมอบฉันทะ
8.1 แบบ ข
8.2 แบบ ค
9. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม
10. รายงานประจำปี 2560 และ รายงานความยั่งยืนขององค์กรประจำปี 2560
10.1 รายงานประจำปี 2560
10.2 รายงานความยั่งยืนขององค์กรประจำปี 2560

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

สิ่งที่ส่งมาด้วย
ดาวน์โหลด
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
2. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท
3. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. หนังสือมอบฉันทะ
5.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
5.2 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
6. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม