โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

bg-board-detail
IR contact

นายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร

กรรมการ

วุฒิการศึกษา
 • Fellow, American College of Medical Quality
 • Certified, American Board of Quality Assurance & Utilization Review Physicians
 • Fellow, American Academy of Pediatrics
 • Certified, American Board of Pediatrics
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม
 • Directors Accreditation Program รุ่นที่ 54 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • วุฒิบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 10
ประวัติการทำงาน
 • ผู้อำนวยการด้านปฎิบัติการทางการแพทย์ กลุ่มภูมิภาค โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ
 • Clinical Assistant Professor of Paediatrics, College of Medicine, Pennsylvania State University, Pennsylvania, USA
 • Chairman of the Board, Jameson Physician Hospital Organization, New Castle, Pennsylvania, USA
 • President, Lawrence Independent Physician Association, Lawrence County, Pennsylvania, USA
 • Physician Executive, Jameson Health System, New Castle, Pennsylvania, USA
 • Training courses in QA/UR/RM. American Board of Quality Assurance & Utilization Review Physicians, USA
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-

กลับ