ข้อมูลบริษัท

สารประธานกรรมการบริษัท

bg-board-detail
IR contact

ปี 2560 นับเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความภาคภูมิใจของบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากเป็นปีที่โรงพยาบาลกรุงเทพได้ดำเนินธุรกิจครบรอบ 45 ปี ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการทางการแพทย์และพยาบาลที่ดีต่อผู้ป่วย ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของแพทย์และบุคลากร รวมถึงการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างมูลค่าตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างคุ้มค่า โดยอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส มีจริยธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ด้วยเชื่อว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน เช่นเดียวกันกับทุกปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและปรับปรุงให้มีความครอบคลุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ยิ่งขึ้นรวมถึงได้สื่อสารและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติม 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อช่วยกลั่นกรองงานในส่วนที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น

นอกจากจะให้ความสำคัญกับคุณภาพทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล โดยได้รับการรับรองคุณภาพทั้งระดับประเทศและระดับสากลจากสถาบันชั้นนำต่างๆ รวมถึงได้นำเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาให้บริการกับผู้ป่วย จนส่งผลให้เครือ BDMS เป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จักและเชื่อมั่น โดยในปี 2560 บริษัทได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand ในหมวดธุรกิจการแพทย์ ด้วยมูลค่าแบรนด์องค์กร 255,714 ล้านบาท จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน บริษัทยังใส่ใจในการให้บริการสุขภาพด้านการป้องกัน โดยดำเนินโครงการ BDMS Wellness Clinic ซึ่งเป็นการให้บริการดูแลสุขภาพที่มุ่งเน้นเรื่องของเวชศาสตร์การป้องกัน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและทีมแพทย์ที่มีชื่อเสียงและความชำนาญในระดับโลกเข้ามาร่วมในการดูแลสุขภาพของผู้รับบริการ ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ เพื่อให้ผู้คนมีชีวิตอยู่ยืนยาวอย่างมีความสุข อันเป็นพื้นฐานที่จะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ ประกอบไปด้วยประชากรที่มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐในด้านงบประมาณการรักษาพยาบาลของประชากร

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา บริษัทขอให้คำมั่นว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะทุ่มเทและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อพัฒนากิจการให้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์
ประธานกรรมการบริษัท